Shard Coastal Village Tasting Bowl

Shard Coastal Village Tasting Bowl

  • $18.00


Small round tasting bowl with whimsical design.

4" x 1.25",TBL-CVL-NA-01